Cele i sposoby ich realizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Realizowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań prowadzących do poprawy sytuacji bytowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 2. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętym bądź zagrożonym bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym, bezrobociem, przemocą w rodzinie oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 3. Przeciwdziałanie dyskryminacjom i patologiom społecznym.

 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 5. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 6. Tworzenie sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 7. Wspieranie organizacyjne, szkoleniowe, doradcze, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania.

 8. Współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w sferze pomocy społecznej w kraju i za granicą.

Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule
4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz jego członków.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Tworzenie i prowadzenie:

 • ośrodków dla osób bezdomnych,
 • ośrodków dla osób niepełnosprawnych,
 • ośrodków dla osób starszych i chorych,
 • ośrodków usamodzielniających,
 • ośrodków interwencji kryzysowej,
 • ośrodków wsparcia, w tym dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • ośrodków resocjalizacyjno – wychowawczych,
 • świetlic socjoterapeutycznych,
 • mieszkań chronionych, socjalnych, treningowych, readaptacyjnych,
 • centrów integracji społecznej,
 • ośrodków i warsztatów aktywizacji zawodowej,
 • warsztatów terapii zajęciowej,
 • ośrodków szkoleniowych,
 • ośrodków prowadzących „zielone szkoły” i „szkoły życia”,
 • punktów konsultacyjnych oraz ośrodków interwencyjno-poradniczych.

2. Pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy.

3. Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4. Organizację spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.

5. Organizację miejsca pobytu i pracy oraz pomoc finansową, żywnościową i materialną dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

6. Wspieranie osób i rodzin wymagających opieki i pomocy.

7. Prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sieroctwa społecznego i innych problemów w sferze pomocy społecznej.

8. Prowadzenie działań bezpośrednio w środowiskach osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9. Przyznawanie lub fundowanie nagród i stypendiów w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

10. Współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania.

11. Prowadzenie szkoleń, kursów, edukacji ustawicznej dla dorosłych.

12. Organizację imprez charytatywnych i aukcji.

13. Prowadzenie działalności wydawniczej.

14. Promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości.

15. Pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych.

16. Prowadzenie działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

17. Integrowanie lokalnych środowisk w celu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, animowanie działań samopomocowych.

18. Organizację konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń itp. w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

19. Podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

20. Doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków stowarzyszenia oraz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących podobne działania.