Zadania realizowane w 2019 roku

W roku 2019 realizujemy następujące zadania finansowane ze środków publicznych:

 

1. Zadanie: "Prowadzenie trzech mieszkań  mieszkań chronionych wspieranych"

     współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania

     kwota dotacji: 85 428,00zł

     czas realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2019

Zadanie ma na celu prowadzenie w miejscowości Błońsko 37a, 3 mieszkań chronionych wspieranych przeznaczonych dla 12 do 15 osób bezdomnych, w szczególności osób niepełnosprawnych fizycznie lub osób z zaburzeniami psychicznymi, a także osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych. Projektem zostaną objęte osoby bezdomne - kobiety jak i mężczyźni w różnym wieku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Miasto Poznań.

Są to osoby, które mimo występowania czynników chorobowych lub niepełnosprawności są, przy odpowiednim wsparciu, zdolne do samoobsługi tj: osoby, które wcześniej były objęte wsparciem schroniska ze wzmożoną opieką jednak mimo złego stanu zdrowia mogą zostać objęte wsparciem w mieszkaniach chronionych.

 

2. Zadanie: "Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"

     finansowanie: Urząd Miasta Poznania

     kwota dotacji: 610 499,00zł

     czas realizacji: 01.01.2019 - 31.12..2019

 

Zadanie ma na celu zapewnienie tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej a także posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno--opiekuńczy.

3. Zadanie: Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

     finansowanie: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.

     kwota dotacji: 65 000,00zł

     czas realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2019

 

 4. Zadanie: "Mobilny Autobus"

                     w partnerstwie z Pogotowiem Społecznym w Poznaniu

     Finansowanie: Urząd Miasta Poznania

     kwota dotacji: 128 100,00zł

     czas realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2019