Statut

STATUT STOWARZYSZENIA


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1.

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Błońsko, gmina Rakoniewice, powiat grodziski, województwo wielkopolskie.


§3.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji.


§4.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


§5.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§6.

Stowarzyszenie nie tworzy oddziałów terenowych i kół.


§7.

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, pieczęci, odznak
i sztandaru zgodnie z obowiąującymi w tym zakresie przepisami.


§8.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji


§9.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Realizowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań prowadzących do poprawy sytuacji bytowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 2. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętym bądź zagrożonym bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym, bezrobociem, przemocą w rodzinie oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 3. Przeciwdziałanie dyskryminacjom i patologiom społecznym.

 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 5. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 6. Tworzenie sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 7. Wspieranie organizacyjne, szkoleniowe, doradcze, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania.

 8. Współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w sferze pomocy społecznej w kraju i za granicą.

Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule
4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz jego członków.


§10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 1. Tworzenie i prowadzenie:

 1. ośrodków dla osób bezdomnych,

 2. ośrodków dla osób niepełnosprawnych,

 3. ośrodków dla osób starszych i chorych,

 4. ośrodków usamodzielniających,

 5. ośrodków interwencji kryzysowej,

 6. ośrodków wsparcia, w tym dla ofiar przemocy w rodzinie,

 7. ośrodków resocjalizacyjno – wychowawczych,

 8. świetlic socjoterapeutycznych,

 9. mieszkań chronionych, socjalnych, treningowych, readaptacyjnych,

 10. centrów integracji społecznej,

 11. ośrodków i warsztatów aktywizacji zawodowej,

 12. warsztatów terapii zajęciowej,

 13. ośrodków szkoleniowych,

 14. ośrodków prowadzących „zielone szkoły” i „szkoły życia”,

 15. punktów konsultacyjnych oraz ośrodków interwencyjno-poradniczych.

 1. Pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy.

 2. Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 3. Organizację spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.

 4. Organizację miejsca pobytu i pracy oraz pomoc finansową, żywnościową i materialną dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 5. Wspieranie osób i rodzin wymagających opieki i pomocy.

 6. Prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sieroctwa społecznego i innych problemów w sferze pomocy społecznej.

 7. Prowadzenie działań bezpośrednio w środowiskach osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 8. Przyznawanie lub fundowanie nagród i stypendiów w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

 9. Współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania.

 10. Prowadzenie szkoleń, kursów, edukacji ustawicznej dla dorosłych.

 11. Organizację imprez charytatywnych i aukcji.

 12. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 13. Promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości.

 14. Pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych.

 15. Prowadzenie działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

 16. Integrowanie lokalnych środowisk w celu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, animowanie działań samopomocowych.

 17. Organizację konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń itp. w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

 18. Podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 19. Doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków stowarzyszenia oraz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących podobne działania.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.


§12.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych - obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. popiera cele i inicjatywy Stowarzyszenia,

 2. wyraża bezinteresowną gotowość pracy na rzecz Stowarzyszenia,

 3. złoży deklarację członkowską.

  1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.

  2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

  3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.


§13.

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

  2. dbać o jego dobre imię,

  3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

  4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

  5. regularnie opłacać składki.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
  w szczególności:

  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

  3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,

  4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

  5. korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń Stowarzyszenia,

  6. korzystać z dorobku, wszelkich form działalności i także innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

 4. Członkiem honorowym staje się osoba fizyczna po przyjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

 5. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów, w drodze uchwały, w terminie 30 dni od złożenia deklaracji, oświadczeń woli lub wniosku.

 6. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w ust. 2 lit. b – f.

 7. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 8. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

 2. wykluczenie przez Zarząd:

 1. za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia,

 2. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

 3. zaleganie z opłatą składki przez okres dwóch lat,

 4. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych literą a i b,

 5. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

 1. śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.


§15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.


§17.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat. Członkowie wszystkich władz wybieralnych mogą być wybrani na więcej niż jedną kadencję.


§18.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§19.

Walne Zgromadzenie Członków


 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku Zarządowi Stowarzyszenia.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 3. Zarząd powiadamia członków na piśmie lub w każdy inny skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i porządku co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

 4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony trzydzieści minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 5. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni oraz mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1.  
  1. uchwalanie statutu i jego zmian,

  2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego i z działalności za ubiegły rok obrotowy,

  4. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

  5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

  6. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  7. zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia,

  8. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

  10. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,

  11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach zmiany statutu i likwidacji Stowarzyszenia, które wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.


§20.

Zarząd


 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech (3) do ośmiu (8) osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów i członków Zarządu, wybieranych imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zgromadzenie może uznać za wystarczające wybranie Prezesa i dwóch Wiceprezesów bez konieczności wybierania członków.

 2. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 4. Do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz do podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 5. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,

 2. opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia,

 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej i funduszami,

 4. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 5. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

 6. określanie zasad opłacania składek członkowskich,

 7. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,

 8. opracowywanie i uchwalanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz realizacją celów statutowych,

 9. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia, przedmiotu oraz zakończenia prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,

 10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 11. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,

 12. podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

 13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

 14. podejmowanie decyzji w innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na pół roku

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

 3. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach lub poprzez wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały podpisują Przewodniczący Zebrania i Sekretarz Zebrania.

 4. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w przypadku odwołania, ustąpienia członka Zarządu lub jego śmierci w czasie kadencji, Zarząd Stowarzyszenia na zwolnione miejsce może dokooptować do swego grona nowego członka, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.


§21.

Komisja Rewizyjna


 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością i jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, wybieranych imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

 6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut, należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wykonywania przez Zarząd Stowarzyszenia uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 2. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,

 4. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków lub do Zarządu z odpowiednimi wnioskami wynikającymi z kontroli,

 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

 6. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków,

 7. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów na posiedzeniach lub poprzez wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały podpisuje Przewodniczący Komisji.

 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie, mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 3. W przypadku odwołania, ustąpienia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, Komisja Rewizyjna na zwolnione miejsce może dokooptować do swego grona nowego członka, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Komisji Rewizyjnej.


§22.

Biuro Stowarzyszenia


 1. Biuro Stowarzyszenia, zwane dalej Biurem, jest organem wykonawczym Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Biura powołany przez Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Pracownikami Biura mogą być osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.


Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia


§23.

 1. Majątek, z którego Stowarzyszenie czerpie fundusze na swoją działalność, powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, sponsoringu, udziałów, lokat, ofiarności publicznej oraz innych wpływów i dochodów z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działań wymienionych w Rozdziale II, §10, pkt 1-20 Statutu.

 5. Stowarzyszenie, oprócz nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, a cały przychód z tej działalności służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 6. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działań wymienionych w Rozdziale II, §10, pkt 1-20 Statutu.

 7. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, a także działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 8. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 9. Stowarzyszenie może współpracować z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych.

 10. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 11. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15000,00 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

 12. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§24.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd, jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 4. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.