Zbiórka publiczna 2013

 

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku 37a, 64-308 Jabłonna w okresie od 22 marca do 30 września 2013 roku prowadziło zbiórkę publiczną zgodnie z pozwoleniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DO-I.622.9.2013 z dn. 14.03.2013r.

Celem zbiórki była pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętym bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym, bezrobociem, przemocą w rodzinie. Celem zbiórki w szczególności było udzielenie pomocy osobom i rodzinom przebywającym w prowadzonym przez Stowarzyszenie Domu „Pomocna Dłoń”.

Zbiórka była prowadzona w formie zbierania ofiar w naturze. Podczas zbiórki publicznej zebrano żywność wycenioną na łączną kwotę 5715,38 zł. Koszty poniesione na organizację zbiórki wyniosły 120,01 i zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. Do kosztów prowadzenia zbiórki zaliczono koszty paliwa zużytego podczas rozwożenia i zbierania pojemników z żywnością oraz przewożenia wolontariuszy.

Żywność zebrana podczas zbiórki została przeznaczona dla podopiecznych Domu „Pomocna Dłoń” w Błońsku.