Zbiórka publiczna 2014

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku 37a, 64-308 Jabłonna w okresie od 11.04.2014r do 30.04.2014r roku prowadziło zbiórkę publiczną zgodnie z pozwoleniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DO-I.622.1.10.2014 z dn. 11.04.2014r.

Celem zbiórki była pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętym bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym, bezrobociem, przemocą w rodzinie. Celem zbiórki w szczególności było udzielenie pomocy osobom i rodzinom przebywającym w prowadzonym przez Stowarzyszenie Domu „Pomocna Dłoń”.

Zbiórka była prowadzona w formie zbierania ofiar w naturze. Podczas zbiórki publicznej zebrano żywność wycenioną na łączną kwotę 8041,20zł. Koszty poniesione na organizację zbiórki wyniosły 270,64 i zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. Do kosztów prowadzenia zbiórki zaliczono koszty druku plakatów a także zakupu paliwa zużytego podczas rozwożenia i zbierania pojemników z żywnością oraz przewożenia wolontariuszy.

Żywność zebrana podczas zbiórki została przeznaczona dla podopiecznych Domu „Pomocna Dłoń” w Błońsku.