Zbiórka publiczna 2015

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku 37a, 64-308 Jabłonna w okresie od 03.04.2015r do 12.04.2015r roku prowadziło zbiórkę publiczną o numerze 2015/1000/OR.

Celem zbiórki była pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętym bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym, bezrobociem, przemocą w rodzinie. Celem zbiórki w szczególności było udzielenie pomocy osobom i rodzinom przebywającym w prowadzonym przez Stowarzyszenie Domu „Pomocna Dłoń”.

Zbiórka była prowadzona w formie zbierania ofiar w naturze. Podczas zbiórki publicznej zebrano żywność wycenioną na łączną kwotę 7116,30zł. Koszty poniesione na organizację zbiórki wyniosły 253,97 i zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. Do kosztów prowadzenia zbiórki zaliczono koszt zakupu paliwa zużytego podczas rozwożenia i zbierania pojemników z żywnością oraz przewożenia wolontariuszy.

Żywność zebrana podczas zbiórki została przeznaczona dla podopiecznych Domu „Pomocna Dłoń” w Błońsku.