Zbiórka publiczna 2016

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku 37a, 64-308 Jabłonna w okresie od 26.03.2015r do 31.03.2015r roku prowadziło zbiórkę publiczną o numerze 2016/912/OR.

Celem zbiórki była pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętym bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym, bezrobociem, przemocą w rodzinie. Celem zbiórki w szczególności było udzielenie pomocy osobom i rodzinom przebywającym w prowadzonym przez Stowarzyszenie Domu „Pomocna Dłoń”.

Zbiórka była prowadzona w formie zbierania ofiar w naturze. Podczas zbiórki publicznej zebrano żywność wycenioną na łączną kwotę 7237,30zł. Koszty poniesione na organizację zbiórki zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. Do kosztów prowadzenia zbiórki zaliczono koszt zakupu paliwa zużytego podczas rozwożenia i zbierania pojemników z żywnością oraz przewożenia wolontariuszy.

Żywność zebrana podczas zbiórki została przeznaczona dla podopiecznych Domu „Pomocna Dłoń” w Błońsku.

 

 

28.09.2016    Sylwia Wawrzyniak